Ziarul care ține cu românul

Consiliul Județean Sibiu organizează Gala Sportului

MIERCURI, 29 ianuarie 2020, 16.30, Consiliul Județean Sibiu organizează GALA SPORTULUI, în sala de conferințe, eveniment în cadrul căruia vor fi premiați 63 de sportivi și antrenori care au obținut rezultate deosebite la nivel național și internațional în anul 2019.

Valoarea totală a premiilor este de 80.000 lei.

Consiliul Judeţean Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 21 noiembrie 2019,

analizând Referatul de aprobare nr. 18485/ 06.11.2019 al Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Sibiu şi Raportul de specialitate nr. 18487/ 06.11.2019 al Serviciului Strategii, Dezvoltare Economică şi Socială, din cadrul Consiliului Județean Sibiu, prin care se propune organizarea evenimentului de premiere a sportivilor și antrenorilor din Județul Sibiu pe anul 2019,

văzând avizul Comisiei juridice, administraţie publică locală şi ordine publică şi al Comisiei pentru cultură, învăţământ, culte, tineret şi sport,

în baza prevederilor art. 3; ale art. 18^1, alin. 2, lit. f) din Legea nr. 69/ 2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile art. 36, alin. 4 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 114/ 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și ale Hotărârii Consiliului Județean Sibiu nr. 74/ 2019 privind aprobarea bugetului local al Județului Sibiu, a bugetului fondurilor externe nerambursabile și bugetele instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local pe anul 2019, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 173, alin. 1, lit. d) coroborat cu alin. 5, lit. f); ale art. 182 și art. 196, alin. 1, lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă organizarea evenimentului de premiere a sportivilor şi antrenorilor din Judeţul Sibiu pe anul 2019, care au obţinut rezultate deosebite la nivel naţional şi internaţional în cursul anului 2019.

Art. 2. Se aprobă Regulamentul de acordare a premiilor sportivilor şi antrenorilor care au obţinut rezultate deosebite la nivel naţional şi internaţional în anul 2019, conform Anexei ce constituie parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 3. (1) Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia Strategii Proiecte prin Serviciul Strategii, Dezvoltare Economică şi Socială și Direcţia Economică, din cadrul Consiliului Judeţean Sibiu.

(2) Prezenta hotărâre se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate şi se dă publicităţii în Monitorul Oficial al Judeţului Sibiu.

 

ZIUA ONLINE ZIARUL CARE ȚINE CU ROMÂNUL

Pentru toate informațiile necesare, urmăriți-ne pe Facebook:

Pagină: https://www.facebook.com/ziuaonlinesb/

Grup: https://www.facebook.com/groups/918635891535002/

ZIUA ONLINE PREZENTĂ LA DATORIE!

Detectiv Sibiu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *